Category Archives: Gotham

TV – Gotham – S01E17

Gotham                                        “Red Hood”

S01E17                                          2/23/15

FOX                                                8

TV – Gotham – S01E16

Gotham                                        “The Blind Fortune Teller”

S01E16                                          2/16/15

FOX                                                8

TV – Gotham – S01E15

Gotham                                        “The Scarecrow”

S01E15                                          2/9/15

FOX                                                7.5

TV – Gotham – S01E14

Gotham                                        “The Fearsome Dr. Crane”

S01E14                                          2/2/15

FOX                                                7.5

TV – Gotham – S01E13

Gotham                                        “Welcome Back, Jim Gordon”

S01E13                                          1/26/15

FOX                                                7

TV – Gotham – S01E12

Gotham                                        “What the Little Bird Told Him”

S01E12                                          1/19/15

FOX                                                8

TV – Gotham – S01E11

Gotham                                        “Rogues’ Gallery”

S01E11                                          1/5/15

FOX                                                7.5

TV – Gotham – S01E10

Gotham                                        “Lovecraft”

S01E10                                          11/24/14

FOX                                                8

TV – Gotham – S01E09

Gotham                                        “Harvey Dent”

S01E09                                          11/17/14

FOX                                                7

TV – Gotham – S01E08

Gotham                                        “The Mask”

S01E08                                          11/10/14

FOX                                                8